AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
AUTOMOTIVE
WHISTLEBLOWING
SERVICES

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργασιακός Νόμος 4808/2021 Υποχρεώσεις Εργοδοτών

Υποχρεώσεις των εργοδοτών σχετικά με την βία και την παρενόχληση στην εργασία όπως προκύπτουν από τον νέο εργασιακό νόμο 4808/2021

Αγαπητοί συνεργάτες με τον νέο Εργασιακό νόμο 4808/2021, κυρώνεται η σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας «Για την εξάλειψη της Βίας και της Παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας». Σύμφωνα με τον νέο νόμο έχουν προκύψει νέες υποχρεώσεις που θα πρέπει ο Εργοδότης να εφαρμόσει.

*(τα σχετικά άρθρα του 4808/2021 αναφέρονται στο τέλος του κειμένου).

Α. Οι Υποχρεώσεις του Εργοδότη, αναλυτικά:

 1. Κάθε εργοδότης ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενου προσωπικού, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσω-πούν τον εργοδότη υποχρεούνται:
  • να παραλαμβάνουν, να διερευνούν και να διαχειρίζονται κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση.
  • να παρέχουν στους εργαζομένους πληροφορίες σχετικές με τους πιθανούς κινδύνους βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και με τα σχετικά μέτρα πρόληψης και προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώ-σεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του εργοδότη επί τέτοιων περιστατικών.
  • να αναρτούν στον χώρο εργασίας και να καθιστούν προσβάσιμη ενημέρωση για τις διαδικασίες που υφίστανται σε επίπεδο επιχείρησης.
 1. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από είκοσι (20) άτομα υποχρεού-νται να υιοθετούν πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4, στην οποία δηλώνεται η μηδενική ανοχή σε αυτές τις μορφές συμπεριφοράς και προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς.
 2. Η πολιτική που θα συνταχθεί μπορεί να συνοδεύεται από πολιτική για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και την καταπολέμηση των διακρίσεων και θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
  • εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία,
  • μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστα-τικών ή μορφών συμπεριφοράς,
  • ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού,
  • πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων πε-ριστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία,
  • ορισμό ενός προσώπου ως προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») σε επί-πεδο επιχείρησης, αρμόδιου για να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους ερ-γαζομένους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενό-χλησης στην εργασία,
  • την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμά-των ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή.

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΑ για τον Εργοδότη τα ανωτέρω σημαίνουν ότι:

Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω μέσω ε-νός συγκεκριμένου σχεδίου (Πολιτική της εταιρείας) με σκοπό την πρόληψη της βίας, του εκφοβισμού και της παρενόχλησης στην εργασία, ως μέρος των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, δίνοντας σε όλους τους εργαζόμενους τη δυνατό-τητα να διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο και να συμβάλουν στη δημιουργία ενός υγιούς ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος εργασίας.

Τα διοικητικά στελέχη, προάγοντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας και τηρώντας μια ευπρόσιτη και ευαίσθητη στάση, θα πρέπει όχι μόνο να δί-νουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να εγείρουν τα ζητήματα της βίας και της παρενόχλησης, αλλά να τους ενθαρρύνουν ταυτόχρονα να συμμετέχουν στην εξεύρεση λύσεων.

Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για τον εντοπισμό και τη διαχείριση του κινδύνου παρενόχλησης και βίας στην εργασία. Πρέπει να παρέχουν σαφείς πολιτικές σε σχέση με την παρενόχληση και τη βία, αναφέροντας τις δικές τους ευθύνες, καθώς και εκείνες των εργαζομένων, να μεριμνούν για την ευαισθητοποίηση στα ζητήματα αυτά και να θέτουν οι ίδιοι πρότυπα για σωστή συμπεριφορά στο χώρο εργασίας.
Σε μεγαλύτερους οργανισμούς, αυτές οι πολιτικές συνήθως τυποποιούνται για να διασφαλιστεί η συνέπεια και ορθότητα εφαρμογής και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν επίγνωση της συμπεριφοράς που αναμένεται από αυτούς, καθώς και επίγνωση των διαθέσιμων επιλογών εάν αισθανθούν ότι έχουν πέ-σει θύματα βίας ή/και παρενόχλησης.

Για να τονιστεί η σοβαρότητα του ζητήματος, στην πολιτική προτείνεται να πε-ριλαμβάνεται και η προσφυγή στο νόμο όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Τέλος, είναι σημαντικό η πολιτική της επιχείρησης να υιοθετείται από τη διοίκηση της επιχείρησης, με την έννοια ότι η λήψη αποφάσεων, η συμπεριφορά και η επικοινωνία στον εργασιακό χώρο συνάδουν με τις αξίες του σεβασμού, της ισότητας και της ανεκτικότητας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι κύριες Υποχρεώσεις του Εργοδότη συνοψίζο-νται σε τέσσερεις Ενέργειες :

 1. την σύνταξη πολιτικής για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας.
 2. τις ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού.
 3. την σύνταξη της εκτίμηση των υπαρχόντων κινδύνων βίας και παρε-νόχλησης στην εργασία.
 4. τον σχεδιασμό των μέτρων για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιο-ρισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών.

Γ. Περιγραφή των Υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει η HELLECON SERVICES για να υποστηρίξει την εφαρμογή του 4808/21.

Οι υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας που παρέχονται από την HELLECON SERVICES μέσω του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας στους ερ-γαζόμενους είναι η βάση των υπηρεσιών που στο σύνολο τους θα συνθέσουν τις σχετικές δράσεις Υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον.

Κατά την σύνταξη του Ιατρικού φακέλου των εργαζομένων υπάρχουν περι-πτώσεις, όπου εντοπίζονται οι βλαπτικές επιπτώσεις της έκθεσης των εργα-ζομένων σε ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της παρε-νόχλησης, του εκφοβισμού και της βίας, στην υγεία των εργαζομένων, με απο-τέλεσμα να διαπιστώνονται τέτοια περιστατικά από τον Ιατρό Εργασίας. Στην περίπτωση ύπαρξης ψυχοκοινωνικών κινδύνων, ο ρόλος του Ιατρού Εργασί-ας είναι ιδιαίτερα σημαντικός ως προς την ενημέρωση των δικαιωμάτων του εργαζόμενου αλλά και στην πρόληψη και αντιμετώπιση μέσω της προτροπής στον εργαζόμενο να αναφερθεί στον ορισμένο από την επιχείρηση κατάλληλο εργαζόμενο. Επίσης να παρέχει την κατάλληλη ενημέρωση στα αρμόδια άτομα της διοίκησης της επιχείρησης.

Η υποστήριξη των εμπλεκόμενων εργαζομένων δρομολογείτε με διακριτικότητα, εμπιστευτικότητα, αποτελεσματικότητα και λεπτομερής ανάλυση της κατάστασης.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης ψυχοκοινωνικών κινδύνων για την βία, την παρενόχλησης και τον εκφοβισμό, καθώς και η ευαισθητοποίηση & εκπαίδευση των εργαζομένων είναι αναγκαία, ειδικά στα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση της σωστής διαχείρισης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 1. Ενημέρωση όλων των εργαζομένων μέσω Webinar από Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας ή Ψυχολόγο για την βία , τον εκφοβισμό και την σεξουαλική παρενό-χληση. Η εκπαίδευση θα έχει σαν στόχο :
  • Την Αύξηση της ευαισθητοποίησης και την ενημέρωση για το τι είναι παρενόχληση, εκφοβισμός και βία
  • Την παρότρυνση των εργαζομένων να αναφέρουν κάθε φαινόμενο βίας ή παρενόχλησης
  • Ενημέρωση των εργαζομένων για την δημιουργία πολιτικής της εται-ρίας που καταδικάζει κάθε μορφής παρενόχληση, εκφοβισμό και βία.
  • Ενημέρωση για την Δημιουργία διαδικασίας αντιμετώπισης κάθε σχε-τικής αναφοράς για την προστασία των εργαζομένων
 1. Υποστήριξη στην υποχρεωτική σύνταξη της Πολιτικής της Εταιρείας για την πρόληψη και καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης στην εργασία (υ-ποχρεωτική για εταιρείες με πάνω από 20 εργαζόμενους).
 2. Σύνταξη της Μελέτης Εκτίμηση Κινδύνων που υπάρχουν στον εργασιακό χώρο σχετικών με την Βία και την Παρενόχληση στην εργασία. (υποχρεωτική για εταιρείες με πάνω από 20 εργαζόμενους).

Για όποια πληροφορία ή ενημέρωση χρειαστείτε καλέστε στα γραφεία μας