AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
AUTOMOTIVE
WHISTLEBLOWING
SERVICES

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο τελικός και ουσιαστικός κριτής της ποιότητας των Προϊόντων και Υπηρεσιών μας είναι οι πελάτες μας. Η Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας μας αποσκοπεί στο να προδιαγράψει το πώς θα επιτυγχάνουμε συνεχώς να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της Αγοράς, αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας, ανταποκρινόμενοι συγχρόνως στις υποχρεώσεις μας προς το προσωπικό, τους πελάτες, τους προμηθευτές μας και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η ΗΕLLECON SERVICES Ε.Π.Ε. δεσμεύεται για την αξιόπιστη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών και την απόλυτη ικανοποίηση των συμβατικών απαιτήσεων των πελατών της, μέσα από ένα οργανωτικό περιβάλλον, που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η Εταιρεία αντιμετωπίζει όλους τους πελάτες της μέσα από το ίδιο πρίσμα, θεωρώντας ότι όλοι έχουν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας, που πρέπει να ικανοποιούνται.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Διαχείρισης Ποιότητας η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας, που επανεξετάζονται ανά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στα εξής:

 • Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών.
 • Ελαχιστοποίηση των προβλημάτων παραγωγής.
 • Μείωση των παραπόνων πελατών και βελτίωση της ικανοποίησής τους.
 • Επιβεβαίωση ότι οι Διεργασίες της Εταιρείας λειτουργούν αποτελεσματικά.

Ειδικότερα η Πολιτικής Διαχείρισης Ποιότητας της ΗΕLLECON SERVICES Ε.Π.Ε. είναι:

 • Να προσφέρει Προϊόντα και Υπηρεσίες που να συμμορφώνονται πλήρως με τις καθορισμένες γι’ αυτές απαιτήσεις και τους καθορισμένους χρόνους παράδοσης, όπως αυτά καθορίζονται στις προσφορές προς τους πελάτες της, προσφέροντας συγχρόνως ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα στην ίδια την Εταιρεία.
 • Να συμμορφώνεται πάντοτε με την ισχύουσα Νομοθεσία και ειδικότερα με τα όσα καθορίζονται από το Φορολογικό καθεστώς που ισχύει στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα.
 • Να συμμορφώνεται πάντοτε με την ισχύουσα Νομοθεσία που προσδιορίζει την Ποιότητα και την Ασφάλεια των προϊόντων και των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών της.
 • Να βελτιώνει συνεχώς τις σχετικές με την ποιότητα λειτουργίες της, ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της να θεωρούνται ως Υψηλής Ποιότητας στην Ελληνική και Διεθνή Αγορά.
 • Να έχει στενή συνεργασία με τους Πελάτες και τους Προμηθευτές της, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της.
 • Να βοηθά στη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων σε αυτή, ώστε να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους ορθά, ποιοτικά, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Επιπλέον ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά και δημιουργικά στο στόχο της συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας.
 • Να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εμφανίσεων μη συμμορφώσεων εντοπίζοντας τυχόν απειλές και εκτελώντας προληπτικές ενέργειες,
 • Να αξιοποιεί τις ευκαιρίες, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Διαχείρισης Ποιότητας η ΗΕLLECON SERVICES Ε.Π.Ε. λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:

 • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας και φροντίζουν για την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Διευθυντή Εργοστασίου και του Υπεύθυνου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Οι εργαζόμενοι έχουν στη διάθεσή τους την Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας, η οποία διατηρείται ενήμερη ως τεκμηριωμένη πληροφορία, γνωστοποιείται και γίνεται κατανοητή από αυτούς.
 • Η Εταιρεία παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους (εξοπλισμό, υλικό, εκπαίδευση κλπ.) για την επίτευξη των στόχων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Η Εταιρεία έχει θέσει στόχους τους οποίους καταγράφει και αναλύει με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση.
 • Όλες οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα και την ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες, που έχουν αναπτυχθεί με βάση την, κατά Διεργασία, προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης του Σ.Δ.Π.
 • Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Σ.Δ.Π., ο οποίος αναφέρεται στο Διευθυντή Εργοστασίου και έχει τη δικαιοδοσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να εξασφαλίζει ότι το Σ.Δ.Π. της Εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Η ΗΕLLECON SERVICES Ε.Π.Ε. χρησιμοποιεί τις ακόλουθες μεθόδους για τον έλεγχο των παραπάνω Διαδικασιών:

 • Σαφή προσδιορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων για κάθε Διαδικασία ή τμήμα της.
 • Γραπτή τεκμηρίωση του τρόπου που εκτελούνται όλες οι Διαδικασίες (Σκοπός, Περιγραφή, Εμπλεκόμενα Μέρη, Σχετικά Έντυπα, Χρονοδιάγραμμα)
 • Ποιοτικός Έλεγχο των Παραδοτέων των Συμφωνιών κατά το Σχεδιασμό, την Υλοποίηση και την Παράδοσή τους στον πελάτη.
 • Τήρηση γραπτών στοιχείων που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των λειτουργιών του Σ.Δ.Π., με τα διεθνή πρότυπα.
 • Έλεγχός των επιδόσεων της εφαρμογής των παραπάνω, μέσω της παρακολούθησης των στόχων ποιότητας και της Εσωτερικής Επιθεώρησης.
 • Καταγραφή των αστοχιών που εντοπίζει η Εταιρεία μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και των ενδιαφερομένων μερών της και η μέριμνα για την λήψη αποτελεσματικών διορθωτικών ενεργειών για την αποφυγή επανεμφάνισής των.