AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
AUTOMOTIVE
WHISTLEBLOWING
SERVICES

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία στις 28 Απριλίου θα θέλαμε

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία στις 28/04/2023 θα θέλαμε να κάνουμε μία σύντομη αναφορά για τους Ψυχοκοινωνικούς Κινδύνους στην Εργασία.

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας των εργαζομένων και οι επιπτώσεις της στην παραγω-γικότητα μιας επιχείρησης και κατ’ επέκταση στο κράτος, καθώς και το οικονομικό και κοινωνικό κόστος για την αντιμετώπισή τους συνιστούν ζητήματα μείζονος σημασίας. Οι επιπτώσεις των προβλημάτων ψυχικής υγείας στο εργασιακό περιβάλλον έχουν σοβαρές συνέπειες, όχι μόνο στο άτομο αλλά και στην παραγωγικότητα της επιχείρησης. 

Η εργασιακή απόδοση, η συχνότητα της ασθένειας, η συχνή απουσία από την εργασία, τα ατυχήματα και οι ροές ανανέωσης του προσωπικού επηρεάζονται από την κατάστα-ση ψυχικής υγείας των εργαζομένων. 

Η σημαντικότητα της εργασίας στην ψυχική υγεία του ατόμου

Εργασία για τους περισσότερους ανθρώπους σημαίνει οικονομική εξασφάλιση, αυτο-προσδιορισμός και ευκαιρία για ουσιαστική συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας. Η απασχόληση παρέχει πέντε κατηγορίες που προάγουν την ψυχική ευεξία.

 1. Δόμηση του χρόνου. Η απουσία δόμησης του χρόνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ψυχολογική επιβά-ρυνση
 2. Κοινωνική Επαφή – Διάδραση
 3. Συλλογική προσπάθεια και στόχος
 4. Κοινωνική ταυτότητα
 5. Τακτική δραστηριότητα – Οργάνωση καθημερινής ζωής.

Πολλές εταιρείες πλέον αντιλαμβάνονται ότι η παραγωγικότητα των εργαζομένων τους συνδέεται με την υγεία και την ευεξία τους.

Προαγωγή της ψυχικής Υγείας στο εργασιακό περιβάλλον

Οι αντιλήψεις για την ψυχική υγεία στον εργασιακό χώρο τείνουν να εστιάζουν περισ-σότερο στο άτομο παρά στον Οργανισμό. Μια ολοκληρωμένη πολιτική για την ψυχική υγεία στον εργασιακό χώρο ωστόσο περιλαμβάνει αξιολόγηση της ψυχικής υγείας του ίδιου του Οργανισμού. Το όφελος τόσο για τα άτομα όσο και για τον Οργανισμό, από την προαγωγή της καλής ψυχικής υγείας στο χώρο της εργασίας αντανακλάται στην αύξηση της τακτικής παρουσίας των εργαζομένων, της καλής πορείας του Οργανισμού και της παραγωγής.

Εργασιακό στρες

Ως εργασιακό στρες μπορεί να οριστεί η επιβλαβής σωματική και συναισθηματική α-ντίδραση, η οποία επηρεάζεται όταν οι απαιτήσεις της δουλειάς δεν είναι σύμφωνες με τις ικανότητες, αντοχές και ανάγκες των εργαζομένων. Το εργασιακό στρες μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας και να αυξήσει την πιθανότητα τραυματισμών και ατυ-χημάτων στο χώρο εργασίας. Μερικές πιθανές αιτίες εργασιακού άγχους είναι η έλ-λειψη σαφών οδηγιών, υπερβολικά στενά χρονικά περιθώρια για την εκτέλεση μια εργασίας, έλλειψη δυνατότητας λήψης αποφάσεων, εργασιακή ανασφάλεια, συνθήκες εργασιακής απομόνωσης, δυσαρμονία των σχέσεων με τους συναδέλφους, οικονομι-κή ανασφάλεια.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Οι τρόποι καταπολέμησης του εργασιακού στρες απαιτούν την πλήρη συμμετοχή του εργαζόμενου και των εμπλεκόμενων φορέων.

Συγκεκριμένα πρέπει να κατανοήσουμε τα αίτια του στρες και να προσπαθήσουμε να αλλάξει ότι απαιτεί δυσανάλογο φόρτο.

Επίσης είναι σημαντικό να αλλάξουμε τη στάση μας απέναντι στην εργασία αλλά και την ίδια την ζωή. Είναι αναγκαία η θετική προσέγγιση ακόμα και των πιο στρεσογό-νων καταστάσεων ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση του στρες. Οι ασχολίες που μπορεί να μας απαλλάξουν από το στρες είναι τα χόμπι ή άλλες δραστηριότητες που ικανοποιούν τα προσωπικά μας ενδιαφέροντα και γενικότερα η δημιουργική αξιοποίη-ση του ελεύθερου χρόνου. Η χαλάρωση είναι επίσης το αντίδοτο του στρες.

Τέλος σημαντικό είναι να προσέχει κανείς τον οργανισμό του, να τρέφεται υγιεινά και να κοιμάται όσο είναι αναγκαίο ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στις δύσκολες συν-θήκες.

Η HELLECON SERVICES με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία θα πραγματοποιήσει τις εξής ενέργειες :

 • Θα Πραγματοποιήσει την Πέμπτη 4/5 στις 15:00 του Σεμιναρίου “ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ” 

Το webinar θα διαρκέσει 1 ώρα Η συμμετοχή όλων των εργαζομένων είναι δωρεάν. Κρατήσεις θα γίνονται στο technical@hellecon.com έως και την Τετάρτη 3/5

 • Για αιτήματα σε θεματολογίες σχετικές με την υγεία και ασφάλεια στην εργα-σία που θα γίνουν από 2/5 έως 5/5 , θα γίνει έκπτωση στο κόστος πραγματοποίη-σης του σεμιναρίου κατά 50%.

Το κόστος ανά σεμινάριο που μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά εταιρία ή οργανισμό θα είναι στα 150€ ανά σεμινάριο (από 300€)

Η θεματολογία των σεμιναρίων που συστήνουμε να πραγματοποιηθούν είναι τα εξής:

 • Ψυχική ανεκτικότητα ένα σημαντικό εφόδιο ζωής, συμβουλές για προσωπική βελτίωση
 • Καλές πρακτικές για την ψυχική υγεία για την εργασία από το σπίτι
 • Φόβος, στρες, ψυχοσωματικά συμπτώματα και πως τα αντιμετωπίζω
 • ΌΤΑΝ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΙΛΑΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ. Η σύνδεση της ψυχικής υγείας με τις σωματικές παθήσεις
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. Τι είναι το burnout; Τι μπορώ να κάνω γι’ αυτό;
 • Εργονομία της εργασίας και Μυοσκελετικά προβλήματα